Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 {05/12/2019}