Nghị quyết 164 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (l2) {15/10/2020}