Mẫu số 6 thay đổi loại báo cáo tài chính_HNX {20/11/2020}