Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 {26/05/2021}