Giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán BCTC riêng 2020 {08/4/2021}