Giải trính ý kiến lưu ý của kiểm toán báo cáo tài chính 2019 {27/03/2020}