Giải trình ý kiến lưu lý của kiểm toán với BCTC năm 2021 {31/03/2021}