Giải trình ý kiến của kiểm toán BCTC tổng hợp 2020 {08/4/2021}