Giải trình ý kiến của kiểm toán BCTC 6 tháng/ 2020 {14/8/2020}