Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 {23/4/2021}