Giải trình kết quả hoạt đông kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2019 {28/03/2020}