Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và năm 2018 - (NGÀY TẠO: 19/01/2019)