Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và cả năm 2019 {20/01/2020}