Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2020 {20/01/2020}