Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/10/2017)