Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019 - (NGÀY TẠO: 20/04/2019)