Giải trình công bố chậm BCTC của công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán