GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 {29/08/2023}