Gia hạn thời gian công bố BCTC của NTT {22/02/2021}