Đính kèm tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 {30/06/2021}