TIN TỨC - SỰ KIỆN / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DỆT  MAY NHA TRANG
(KA – Phòng HCNS)
Sáng ngày 20/4/2024 Công ty CP Dệt  May Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Đại hội với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty, trưởng các đơn vị  và 56 cổ đông,  sở hữu đại diện cho 21.644.179 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Báo cáo với Đại hội, Hội đồng quản trị đã đánh giá, năm 2023 với bối cảnh vô cùng khó khăn do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xung đột địa chính trị, lạm phát toàn cầu, làm suy giảm tổng cầu, nhất là các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ và EU….   ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất khẩu, trong đó có dệt may.
Trước bối cảnh khó khăn đó, với sự hỗ trợ trong chuỗi cung của tập đoàn PPJ Group và sự lãnh đạo nhạy bén, bám sát thực tiễn của HĐQT, chủ tịch HĐQT, Dệt May Nha Trang đã tập trung nguồn lực, đưa ra các phương án kịp thời trong điều hành để duy trì đơn hàng, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi mặt hàng kịp thời, nỗ lực thường xuyên trong hoạt động sản xuất, tối ưu hóa các quy trình hoạt động, tiết giảm chi phí và tiêu hao …. đã hoàn thành được cơ bản các chỉ tiêu SXKD đề ra cho năm 2023, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, giữ vị trí trong chuỗi cung ứng và khách hàng, tạo nền tảng và tạo đà bền vững cho phát triển những năm tới.
Phát biểu tại đại hội ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt May Nha Trang  tổng kết tình hình và kết quả hoạt động SXKD của  DMNT năm 2023, và thông báo kết quả quý I/2024 bước đầu có nhiều khả quan, định hướng trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc theo hướng bền vững, tập trung vào 3 mảng hoạt động kinh doanh chính gồm sản xuất kinh doanh sợi, hoạt động may mặc và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, với các giải pháp gồm tiếp tục đầu tư chiều sâu về máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến, đa dạng hóa thị trường và các mặt hàng theo hướng tập trung vào chuỗi cung ứng của tập đoàn PPJ Group, cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đầu tư mở rộng và nâng cao công suất của hệ thống kỹ thuật hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD của các đơn vị nhà máy trong cụm công nghiệp… mang lại kết quả và hiệu quả bền vững cho DMNT trong những năm tới.
 Đại hội cũng đã nhất trí cao thông qua các báo cáo, các nội dung và tờ trình của đại hội gồm  báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024…
Với những định hướng và giải pháp thiết thực cùng với sự nhạy bén, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành, cùng với sự  nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV và người lao động trên dưới một lòng, đoàn kết và quyết tâm, sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, tin tưởng năm 2024 là năm bản lề cho sự hồi phục và phát triển mạnh mẽ của Dệt May Nha Trang.                                                                                                                 
(Kèm hình ảnh Đại hội)