TIN TỨC - SỰ KIỆN / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DỆT – MAY NHA TRANG
                                                                                                            (Kim Anh – Phòng HCNS)
Sáng ngày 28/4/2023 tại Hội trường Công ty CP Dệt  May Nha Trang đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty, trưởng các đơn vị  và 49 cổ đông,  sở hữu đại diện cho 21 164 079 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Báo cáo với Đại hội, Hội đồng quản trị đã đánh giá trong năm 2022 mặc dù Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do những tác động chung của tình hình kinh tế thế giới, tổng cầu Dệt May thế giới giảm, giá bông biến động thất thường , đặc biệt trong 3 tháng cuối năm 2022 đơn hàng sợi xuất khẩu giảm sút  , nhưng Công ty vẫn cố gắng ổn định và duy trì công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của hội đồng quản trị  đã đề ra các giải pháp quan trọng, kịp thời về sản xuất, thị trường, tài chính, hệ thống tổ chức ... cùng với sự đồng tâm hiệp lực của Ban điều hành, cán bộ quản lý các cấp, tập thể người lao động Công ty  và sự ủng hộ của quý cổ đông.
 Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của HĐQT, thông qua các tờ trình về Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022, mức thù lao HĐQT,BKS năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Đại hội cũng đã thống nhất với các giải pháp để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2023 như : Chương trình đầu tư, giải pháp về thị trường, giải pháp về quản trị sản xuất, giải pháp về tài chính, giải pháp về nhân sự, đào tạo, tiền lương, công tác khác : phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ … Với mục tiêu xây dựng cụm công nghiệp dệt may Nha Trang ngày càng phát triển bền vững.
Đại hội nhất trí 100 % thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.
Với quyết tâm cao của hội đồng quản trị , Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty, tin tưởng năm 2023 là năm cho sự hồi phục, phát triển mạnh mẽ của Công ty CP Dệt May Nha Trang .
(Kèm hình ảnh Đại hội)