CV giải trình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 {14/8/2020}