CV đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của sở KHĐT{20/04/2020}