Công văn của VSD v/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền ngày 01/04/2020 {16/04/2020}