Công ty Sinnika báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 24.03-20.04.2022{01/4/2022}