Công Bố Thông Tin (V/v doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)