Công bố thông tin trước khi giao dịch cổ phiếu Cty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Trần Văn Việt