CBTTVỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 {05/12/2019}