Biên bản 163 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (I2) {15/10/2020}