Báo cáo tài chính tổng hợp đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng năm 2021 {30/08/2021}