Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 {NGÀY TẠO: 20/01/2020}