Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán {28/03/2020}