Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ {11/03/2022}