Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang của Tổng CTCP Phong Phú