Tuyển dụng / Thông báo tuyển dụng (Dự án nhà máy Sợi 4) {06/04/2022}